Framsiden

Nytt fra HMS

29.05.2017

Topptauing og toppankre

Nå er utesesongen i gang for fullt, og rundt omkring i landet klatres det mye på topptau. For å forhindre at toppankre b...
16.01.2017

Rapport fra dødsulykke Gaustatoppfossen

Sikkerhetskomiteen har utarbeidet en rapport etter dødsulykken ved Gaustatoppfossen den 2. januar.

Helse- miljø- og sikkerhet (HMS) for klubber

Driver din klubb et organisert aktivitetstilbud til medlemmer eller andre – klatrekurs, samlinger, organisert klatring, drift av klatreanlegg eller annet?  I så fall må den ha et HMS-system!


Hvorfor bruke tid på å lage et HMS-system?

En grunnide i norsk rettspraksis er at enhver er ansvarlig for sin egen sikkerhet.  Like fullt vil alle som arrangerer et tiltak for andre mennesker også påta seg et visst ansvar, både praktisk og formelt.  For klatreklubbene er produktkontrolloven med tilhørende forskrifter det viktigste lovgrunnlaget.  I rollen som arrangør blir klubben pålagt noen plikter, og den skal drive det som kalles et organisert helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). 

Papirmølle?  Litt dokumentasjon og noen formelle prosedyrer er nødvendige. Men HMS skal ikke være et skjemavelde, det skal være et enkelt, jordnært og praktisk arbeid for sikkerheten.  Målet er kort og godt å unngå ulykker og skader. På disse sidene har vi satt sammen kortfattet informasjon om hva et HMS-system er og hvordan det kan drives i en klatreklubb. 

Lovens krav til HMS

Produktkontrolloven og tilhørende ”forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter” (internkontrollforskriften) krever at alle tilbydere av forbrukertjenester (les: klatreaktiviteter) skal ha et HMS-system, enten tjenesten er betalt eller gratis, kommersiell eller frivillig.

Kravene til et HMS-system kan deles i to:

  1. Daglig levende system:  Arbeidet skal være systematisk.  Å vurdere risiko, å gjøre nødvendige tiltak for å redusere risikoen og å fange opp uønskete hendelser for å lære av dem skal foregå rutinemessig.  Det skal være en del av ”kulturen” i klubben.
  2. Dokumentasjon: En del sider ved arbeidet skal dokumenteres skriftlig.

Hvilke plikter har klubben?

Produktkontrolloven selv pålegger klubben (og alle andre arrangører) bare fire generelle plikter: å gi informasjon til deltakere, å ha kunnskap og kompetanse til forsvarlig gjennomføring, å vise aktsomhet og å gjennomføre tiltak mot risikoer (LES MER OM DETTE).

Internkontrollforskriften utdyper dette og stiller opp noen mer konkrete krav.  Nedenfor finner du en veiledning punkt for punkt og noen forslag til hvordan klubben kan gjennomføre disse kravene i praksis. 

Forskriftens krav til klubben er at den skal:

  1. Sette mål for HMS
  2. Ha oversikt over ansvars- og oppgavefordeling
  3. Kartlegge farer, vurdere risiko, lage planer og tiltak for å redusere risiko
  4. Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge brudd på kravene
  5. Systematisk oppfølging av internkontrollen for å sikre at den fungerer


Klubben skal også ha en oversikt over relevante lover, forskrifter og krav, sørge for at ansatte og ledere har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter og sørge for å utnytte ansatte og lederes samlete kunnskap og erfaring.

HMS-system for klatreklubber

Her viser vi en praktisk måte å følge lovens og forskriftenes krav på.  Lista inneholder de elementene som må være med i følge internkontrollforskriften.  Alt vi har tatt med av arbeidsmåter, prosedyrer og sjekklister er rene forslag.  Klubben kan bruke det som det står, eller omarbeide det og tilpasse til sin egen virksomhet.

Punktene 1-7 gjelder grunnleggende rutiner hver enkelt klubb må ha, mens punkt 8 er en forslagsbank med konkrete, og til dels detaljerte, forslag til enkeltrutiner og sjekklister.  Klubbene kan bruke dette som utgangspunkt for å lage sine egne rutiner både med tanke på klatreaktivitet og vedlikehold av klatrevegger.

1. Mål for HMS-arbeidet (les mer)

Klubben skal sette egne mål for helse, miljø og sikkerhet.  Her finner du noen eksempler.

2. Ansvarsforhold og organisering (les mer)

Hvem som har ansvaret for de ulike delene av klubbens tilbud skal være klart angitt. Klubben kan også være avhengig av å ha avtalefestet ansvarsforholdene mellom klubben og samarbeidspartnere, eksempelvis en kommune som eier en klatrevegg som klubben bruker.  Se eksempler på hvordan dette kan ordnes.

3. Opplæring og informasjon (les mer)

Forskriften pålegger klubben å sørge for at alle som jobber med arrangementer og tilbud har nødvendig kompetanse til dette (”kunnskapsplikt”).  Den skal også sørge for at alle deltakere får nok informasjon til å kunne vurdere sin egen sikkerhet (”opplysningsplikt”).  Se hvordan dette kan gjøres i praksis.

4. Kartlegging av farer, vurdering av risiki og forslag til tiltak (les mer)

Dette er kanskje det viktigste punktet i HMS-arbeidet. Her finner du noen enkle verktøy som klubben kan bruke.

5. Rutiner for å avdekke og forebygge ulykker og nestenulykker (les mer)

Når uønskete hendelser skjer, er det viktig at klubben fanger opp dette og trekker lærdom for å unngå at det samme skjer igjen.  Både her og på foregående punkt krever forskriftene dokumentasjon.  Vi har rutiner og skjemaer som kan brukes.

6. Årlig vurdering av rutinene (les mer)

Minst en gang i året bør klubben vurdere sine egne rutiner og ansvarsforhold for å se om de fungerer etter hensikten eller om det trengs endringer.

7. Viktige lover og forskrifter (les mer)

En enkel oversikt over de viktigste lover og forskrifter.

8. Forslag til noen rutiner og sjekklister (les mer)

Dette er en forslagsbank, med oppsett til rutiner og sjekklister som klubben kan tilpasse til egne behov.
 

Ressurspersoner

Nikolai Kolstad
nikolai@klatring.no